Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kan je hem of haar pas vanaf 8 juni 2022 inschrijven voor schooljaar 2022-2023 in een Affligemse school. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle basisscholen in Affligem doen mee. Je vindt een overzicht van alle scholen op deze website.  

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Kinderen die tot de voorrangsgroep behoren (broers/zussen en kinderen personeel) kunnen tijdens de eerste aanmeldingsperiode één school kiezen (belangrijk: Sint-Vincentiusschool Bellestraat en Sint-Vincentiusschool Langestraat zijn twee vestigingen van dezelfde school, je kan dus voor beide vestigingen aanmelden in de categorie voorrangsgroepen).

Tijdens de tweede aanmeldingsperiode (alle andere leerlingen en eventueel broers/zussen en kinderen personeel die geen plaats hadden) raden we jou aan om meerdere scholen van voorkeur op te geven. Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat jouw kind een plaats heeft.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van jouw voorkeur. Het systeem tracht een plaats toe te kennen in de school met jouw grootste voorkeur. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft jouw kind op de wachtlijst staan van deze school. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat jouw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je jouw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om jouw kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van jouw kind nodig om het aan te melden. Dit nummer start met de geboortedatum van jouw kind en kan je terugvinden op een kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van jouw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van jouw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van jouw kind erop kan vermelden. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, jouw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de webpagina affligem.aanmelden.in vóór de start van de aanmeldingsperiode. De lijst wordt geüpdatet voor de start van de vrije inschrijvingsperiode.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • Eerste aanmeldingsperiode: broers/zussen en kinderen personeel.

  Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school hebben absolute voorrang voor inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen in het contingent waartoe ze behoren (indicator; niet-indicator) geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind ten opzichte van de school). Bij onvoldoende plaatsen voor kinderen van eenzelfde leefeenheid, worden deze eerst nog geordend naar broers/zussen die ook kind zijn van personeel.

 • Tweede aanmeldingsperiode: overige leerlingen.

  Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald. De vrije plaatsen worden toegekend a.d.h.v. volgende criteria, in volgorde van belangrijkheid: 1) Afstand van het domicilieadres tot de school in vogelvlucht  2) School van voorkeur  3) Toeval

  Deze rangorde bestaat uit 2 kolommen: indicator en niet- indicatorleerlingen. Voor iedere kolom zijn een aantal plaatsen voorbehouden (20% indicator- en 80% niet-indicatorleerlingen). Zowel indicator- als niet-indicatorleerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die werden voorbehouden voor hun groep. Indien er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaats is, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

Is mijn kind een indicator- of een niet-indicator leerling?

Indien jouw antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is jouw kind een indicatorleerling.

 • Ontvangt het gezin reeds een schooltoelage voor een kind dat al naar school gaat?

 • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

Je beantwoordt deze vragen in het aanmeldingsdossier en verklaart dat de gegevens die je invult correct zijn. Bij de inschrijving op de school is het mogelijk dat je extra documenten moet meebrengen of een verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders annuleert de school jouw plaats.

Meer informatie over de schooltoelage: https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-groeipakket

 

De software wijst plaatsen toe op basis van afstand domicilie van het kind tot de school en voorkeur. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als eerste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

 • Als het systeem jouw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van jouw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor jouw kind een plaats kan worden toegewezen, ontvang je een ‘ticket voor inschrijving in de school'.

 • Het systeem bewaart de naam van jouw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een 'bericht van niet- gunstige rangschikking' ontvangen, maar je blijft op de wachtlijst van deze school staan.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand van het domicilie adres tot de school wordt in vogelvlucht berekend, met behulp van GIS-coördinaten. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilieadres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2022 op een ander adres zal wonen, kan de toelating gegeven worden om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de dienst onderwijs (onderwijs@affligem.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode van de betreffende voorrangsgroep. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document 'melding van aanvang van de werken', afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door jou ondertekend.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via onderwijs@affligem.be.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op jouw 'ticket voor inschrijving' staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor jouw kind in de betrokken school. Indien je jouw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt jouw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor jouw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

Voor kinderen van het jongste geboortejaar (2020) is de plaats geldig tot 30 juni 2023.

Voor alle andere leerjaren is de plaats geldig tot de 5de schooldag van de maand oktober 2022.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de disfunctiecommissie via onderwijs@affligem.be of 053 64 00 00 - Bellestraat 99, 1790 Affligem.

Indien je nog steeds vindt dat jouw weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Meer informatie over deze commissie: http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten

 

De samenstelling en werking van de disfunctiecommissie.

 • Om de neutraliteit van de disfunctiecommissie te garanderen bij de klachtenbehandeling, is de commissie evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers en een vertegenwoordiging van de niet-onderwijspartners.
 • De disfunctiecommissie behandelt klachten en disfuncties.
 • Bij de behandeling van de klachten door de disfunctiecommissie worden de betrokken ouders en andere belanghebbenden gehoord. Zij krijgen ook de mogelijkheid om de disfunctiecommissie schriftelijk een relaas van de feiten te bezorgen.

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

OPGELET: in het kader van de coronamaatregelen dien je overal op voorhand een afspraak te maken.

 • Bij de Affligemse basisscholen kan je terecht voor informatie en hulp omtrent de aanmeldingsprocedure.                                                                                   

Hun contactgegevens zijn op deze website terug te vinden onder 'Scholen'.

 • In de gemeentelijke bibliotheek kan je zelfstandig gratis surfen op het internet.
       Adres: Bellestraat 99, 1790 Affligem
        Openingsuren:
         Maandag: gesloten
         Dinsdag: 15u - 20u
         Woensdag: 13u - 18u
         Donderdag: 15u - 20u
         Vrijdag: 10u - 13u
         Zaterdag: 10u - 13u
         Zondag: 10u - 13u                                                                                                  
 • Ook in ons Huis van het Kind kan je terecht met vragen over en/of hulp bij het aanmelden.

      Contact: huisvanhetkind@affligem.be – 053 64 00 92      Adres: Sociaal Huis  Bellestraat 101  1790 Affligem

                                                                                  

 • Heb je algemene vragen over de werking van het online systeem? Neem contact op via onderwijs@affligem.be of op 053 64 00 00

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Jouw ticket voor inschrijving in de school.

 • Indien je dit hebt ook de Kids-ID.

 • Jouw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft).

 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie adres waarmee je aangemeld hebt, indien dit verschillend is van het huidige domicilie adres.

 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage.

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via onderwijs@affligem.be.